Olika typer av psykometriska test

Personlighet kan mätas på olika sätt, än bara intelligenstest. Klicka här för en guide till olika psykometriska test som psykologer och arbetsgivare kan använda för att mäta personlighet.

Varför mäta personlighet?

Psykometriska test används för att mäta personers mentala förmågor och personlighetsegenskaper. Resultaten från psykometriska test kan användas för att ta beslut om rekrytering och testresultaten ses som ett sätt att mäta en persons lämplighet för en viss arbetsroll eller ledarskapsutveckling. En blivande arbetsgivare vill kanske att du har egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet, och social förmåga. Psykometriska test används även vid personbedömning.

Personlighetstest används för att beskriva en individs personlighet. En vanlig typ av test är självskattningstest där en person själv får skatta sina egenskaper. Ett annat vanligt sätt att mäta personlighet är att använda projektiva test där en individ får se bilder och tolka dessa.

Test som används för att mäta personlighet bör ha bra psykometriska värden för att kan vara användbara. Framförallt så ska testen ha bra reliabilitet och validitet. God reliabilitet innebär att resultaten på testet ska vara detsamma om testet görs igen och det ska också vara detsamma oberoende av vem som utför testet. Testet ska också mäta vad det är tänkt att mäta, ha god validitet.

Upp-test

Istället för att göra ett intelligenstest så kan man göra ett Upp-test som är begåvningstest där verbal förmåga och logisk-spatial förmåga mäts. Den verbala förmågan mäts med hjälp av ett analogitest medan logisk-spatial förmåga mäts med hjälp av olika prickmönster.

Objektiva test

Personlighet kan mätas genom att använda objektiva test bland annat självrapporter. Dessa rapporter bygger på individens personliga svar och de saknar ofta någon objektiv skattning av personens förmågor och egenskaper. Det finns ett antal olika test men gemensamt för dessa är att varje person måste svara på frågor om sin egen personlighet. Svaren ges ofta på numrerade skalor, ett intervall från 1 till 5 där 1 representerar att personen är starkt oense med påstående till 5 som innebär att personen är starkt överens. Flervalsfrågor används också och här får den som svara välja mellan en eller flera givna svarsalternativ.

Myers-Briggs

Olika teorier ligger bakom psykometriska test. Myers-Briggs är ett populärt test som ofta används av rekryteringsföretag för att bedöma en persons lämplighet. Detta test är baserat på Carl Jungs teori om personlighet.

Testet mäter personlighet genom att titta på fyra olika dimensioner där varje dimension har två motpoler. Motpolerna är Extrovert (E) – Introvert (I), Sinnesförnimmelse (S) – Intuition (N), Tanke (T) – Känsla (F) samt Bedömning (J) – Perception (P). Det finns sexton möjliga bokstavskombinationer, vilket innebär att alla personer kategoriseras av sexton möjliga personligheter, exempelvis INFJ, inåtriktad, intuitiv, går på känsla och går mer på varseblivning i relation till företeelse i omvärlden.

Testet är ett flervalstest som tar runt en halvtimme att besvara.

Projektiva test

Psykoanalytisk teori ligger bakom projektiva test så som Rorschachtestet där man försöker tolka hur en person associerar olika saker. Rorschachtestet använder symmetriska bläckplumpar där personen får tala om vad de ser i olika bilder. Tanken bakom testet är att en individ återger material från sitt undermedvetna när de beskriver vad bläckplumparna föreställer.